Servis

- výtah v dobrých rukou

Servis výtahů

Jako u každého složitějšího zařízení tak i u výtahů je nutné dodržovat pro maximální spolehlivost a životnost pravidelný servis.

K čemu technická inspekce výtahů?

Výtahy (lanové, hydraulické) jako vertikální zdvihací zařízení určené k přepravě osob a materiálu, je podrobeno řadě technicko-inspekčních aktivit upravených normami ČSN 274002, ČSN 274007 a ČSN EN 81-80. Jedná se o vyhrazené zařízení, které je organizace povinna soustavně ověřovat technicko-inspekční činností z hlediska další provozní způsobilosti, rozsahu a úplnosti dokumentace.
Přestože v rámci současné platné právní úpravy si každý subjekt (majitel-provozovatel výtahu) může sám svobodně rozhodnout o stupni respektování požadavků platných českých technických norem a tím i o své míře odpovědnosti, při případném vzniku škody v rámci škodné události (úrazu) související s provozováním a servisem výtahu dopadá odpovědnost ve všech případech na majitele (provozovatele) výtahu a to bez ohledu na to, zda jde o objektivní odpovědnost za škodu nebo o odpovědnosti založenou na porušení nějaké povinnosti. Rizika spojená s provozováním výtahu se výrazně minimalizují při dodržování povinnosti stanovených výše uvedenými normami.

Pravidelné činnosti, které vyžaduje Váš výtah

Provozní prohlídky

Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu, provádí se řádově každé 2 týdny.

Odborné prohlídky

Prohlídka výtahu revizním technikem a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu, provádí se řádově v měsících, podle termínu uvedení do provozu a charakteru výtahu (doprava osob a nákladu s přístupem či bez přístupu veřejnosti, pouze doprava nákladu). U osobních výtahů a nákladních výtahů s přepravou osob se provádí jednou za 3 měsíce.

Odborné zkoušky

Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik, u výtahu určených k dopravě osob a nákladu se provádí min. jednou za 3 roky, u nákladních výtahů pak min. jednou za 6 let.

Inspekční prohlídky

Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí či nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik, včetně stanovení opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídky se provádí podle termínu uvedení výtahu do provozu – 1) před rokem 1993, 2) před rokem 1999, 3) po roce 1999. V prvním případě musí být první inspekční prohlídka provedena do 3 let od data poslední odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2006, v druhém případě do 6 let od data poslední odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2009, ve třetím pak do 9 let od data poslední odborné zkoušky. Inspekční prohlídky se periodicky opakují.

Aktuality

Co je u nás nového
programovali: SE-MO Data